we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Rodzina w Centrum


Projekt Partnerski „Rodzina w Centrum 

 

       Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z trzema Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, jednym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz dziewiętnastoma Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko–pomorskiego.
 
 
Ogólna wartość projektu: 11482020,00
Wkład Funduszy Europejskich: 9759717,00
 
 
Cel Projektu:
 
Rozwój i zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.
 
Planowane efekty:
 
 • Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez stworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
 • Zapewnienie szerokiego   dostępu  do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych.
 • Powstanie 23 Centrów Wsparcia Rodzin, w tym jednego we Włocławku.
 • Zmniejszenie ilości umieszczonych dzieci w opiece instytucjonalnej, w tym rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczaniu w pieczy zastępczej.
 • Rozpropagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Zdobycie nowych kompetencji społecznych i umiejętności przez uczestników projektu. 
 
Miejsce i czas trwania projektu
 
Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo kujawsko–pomorskie.
Okres realizacji projektu: od1.07.2016r do 30.06.2018r.
 
 
  
Działania

 
W ramach projektu „Rodzina w Centrum” zaplanowano następujące formy wsparcia:
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • pedagogiczne
  • prawne,
  • psychologiczne
 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą
 • Spotkania dotyczące tworzenia, działania i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci.
 
Rekrutacja

Projekt skierowany jest do:
 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym dzieci (tj. rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
 • wolontariuszy;
 • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
 
Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta w trakcie trwania całego projektu.
 
Centrum Wsparcia Rodziny znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Żytniej 58, pokój nr 20 (I piętro), telefon kontaktowy: (54) 413-50-96 , wewn. 63.
 
Osoby do kontaktu:
Konsultant- specjalista ds. wsparcia rodziny: Beata Mrozińska- Chlebowska
Konsultant- specjalista ds. wsparcia rodziny: Dagmara Rutkowska
 
  
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku, w siedzibie Centrum Wsparcia Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Żytnia 58 oraz u asystentów rodziny i pracowników socjalnych Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  we Włocławku.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
 
 

 

Rodzina w Centrum” - Zapraszamy na warsztat pt. „Ja przyszły pracownik”
  


poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie