we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka- I edycja 

           REINTEGRACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW WŁOCŁAWKA – I EDYCJA
 
projekt realizowany przez Gminę Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Solidarne społeczeństwo, Działania: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.
 
       Celem projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 30 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Włocławek.
 
Projekt skierowany do osób:
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • wieku aktywności zawodowej – 15-64 lata,
  • z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • niepracujących,
  • z terenu miasta Włocławek.
 

Formy wsparcia o charakterze społecznym

a)      Indywidualna Ścieżka Reintegracji – 30 osób

b)      Grupy samopomocowe – 30 osób

c)      Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 30 osób

d)     Grupowe warsztaty psychologiczne – 30 osób

e)      Grupowe warsztaty z zakresu zdrowia, rodziny i pierwszej pomocy – 30 osób

f)       Animacja lokalna – 30 osób

 

Formy wsparcia o charakterze zawodowym

a)      Grupowe doradztwo zawodowe – 14 osób

b)      Szkolenia zawodowe – 14 osób

c)      Pośrednictwo pracy – 14 osób

d)     Staże zawodowe – 14 osób

 

Wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych:

30 osób

 

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa w projekcie


Projekt „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja” spełnia minimalny poziom efektywności społecznej i zatrudnieniowej i zakłada:
  • efektywność społeczną 36,66% tj. 11 osób niepełnosprawnych, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym dokonując postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęły dalszą aktywizację społeczną.
  • efektywność zatrudnieniowa 23,33% uczestników tj. 7 osób niepełnosprawnych – mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i po zakończeniu udziału w projekcie podjęli zatrudnienie.

 

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10

Sekcja Rozwoju Społecznego i Sprawozdawczości

II piętro pok. 204 lub 232

tel: 54 423 23 51 lub 54 423 23 45

www.archiwum.mopr.wloclawek.pl

 

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 339 152,78 zł
Kwota dofinansowania: 288 279,86 zł
Wkład własny: 50 872,92 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasto Włocławek

 

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja”  (RPKP.09.02.01-04-0009/17Kursy zawodowe i staże w ramach projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja”

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie