we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Integracja drogą do samodzielnościINTEGRACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI

 

projekt realizowany przez
Gminę Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Solidarne społeczeństwo,
Działania: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

Celem głównym Projektu jest powrót do aktywności społecznej i zawodowej 30 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie Miasta Włocławek w oparciu
o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej do 31.08.2019 r.
 

 Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych:

· z terenu miasta Włocławek,

· korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

· wieku aktywności zawodowej – 15-64 lata,

· niepracujących, bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP - zakwalifikowanych do III profilu pomocy).

 Proponowane formy wsparcia w projekcie:

1) indywidualna ścieżka reintegracji osoby niepełnosprawnej;

2) organizowanie i prowadzenie grup samopomocowych; 

3) indywidualne poradnictwo psychologiczne;

4) grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa psychologicznego;

5) Program Aktywności Lokalnej (PAL);

6) grupowe warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem domowym;

7) grupowe warsztaty z zakresu edukacji zdrowotnej;

8) grupowe doradztwo zawodowe;

9) szkolenia osób niepełnosprawnych;

10) pośrednictwo pracy;

11) staże zawodowe (6 miesięcy)

12) wsparcie finansowe uczestników projektu


Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

ul. Ogniowa 8/10, (pokój 15 – parter)

87-800 Włocławek

tel. 54 423 23 87

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 348 847,70 zł
Kwota dofinansowania: 296 520,54 zł
Wkład własny: 52 327,16 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasto Włocławek


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Karta oceny formalnej ankiety rekrutacyjnej edycja I
Ankieta rekrutacyjna edycja II
Karta oceny formalnej ankiety rekrutacyjnej edycja II
Trwa rekrutacja do projektu

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie