we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Włocławek – Miasto Aktywnych Rodziców
WŁOCŁAWEK – MIASTO AKTYWNYCH RODZICÓW

projekt partnerski realizowany przez
Gminę Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej
8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego,
Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze,
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu do pracy 7 kobietom oraz zwiększenie zatrudnienia 11 kobiet wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3, z terenu miasta Włocławek poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz realizacja działań aktywizacyjnych i szkoleniowych w terminie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 

Projekt skierowany jest do 18 kobiet w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie miasta Włocławek, tym:

  • 11 kobiet wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3 (osoby, które w dniu przystąpienia do projektu pozostawały bez pracy, w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym),
  • 7 kobiet, które zaliczają się do osób powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (osób, które w dniu przystąpienia do projektu były osobami pracującymi opiekującymi się dzieckiem do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim).

 

W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące działania:

a) refundacja kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - sfinansowanie kosztów bieżącej opieki nad dzieckiem do lat 3, w okresie do 12 miesięcy, licząc od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2018 r. Koszt opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna albo u niani musi opierać się o rzeczywiście ponoszone wydatki i może obejmować wpisowe (finansowane dla jednego uczestnika tylko raz), koszt pobytu, wyżywienia lub wynagrodzenie niani. Kosztem niekwalifikowanym jest koszt zajęć dodatkowych. W ramach projektu refundowane będą maksymalnie wydatki do wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko. Zapewnienie opieki nad dzieckiem musi być zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) – wsparcie dla wszystkich uczestniczek.

b) działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (w uparciu o Indywidualny Plan Działania), obejmujące doradztwo zawodowe, udział w szkoleniu zawodowym, a także pośrednictwo pracy i wsparcie psychologiczne. Działania te mają spowodować zmianę postaw uczestniczek projektu i podtrzymać ich motywację i zaangażowanie w podjęciu zatrudnienia – wsparcie dla 11 kobiet pozostających bez zatrudnienia.

Zakładanym efektem realizacji projektu będzie:

  • sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3, dla kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim - 7 kobiet,
  • sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3, dla kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo - 11 kobiet,
  • powrót 7 kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka,
  • powrót 11 kobiet na rynek pracy,
  • objęcie 11 kobiet działaniami aktywizacyjnymi i szkoleniowymi,
  • uzyskanie kwalifikacji / nabycie kompetencji przez 11 kobiet,
  • podjęcie zatrudnienia / samozatrudnienia przez 5 kobiet, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy: 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
ul. Ogniowa 8/10, (pokój 204 – Biuro projektu)
87-800 Włocławek
tel. 54 423 23 51

Dokumenty do pobrania: 
1.
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie
2. Regulamin finansowania usług opieki nad dzieckiem do lat 3Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 287 999,98 zł
Kwota dofinansowania: 244 799,98 zł
Wkład własny: 43 200,00 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasto Włocławek

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie