we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR we WłocławkuWDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

 

projekt realizowany przez
Gminę Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku do dnia 31 marca 2019 r., poprzez objęcie procesem reorganizacyjnym 4 Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej we Włocławku.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Cel głównym projekt zakłada realizację działań reorganizacyjnych na terenie m. Włocławek, w zakresie funkcjonowania 4 Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej tj.:

  • OSPS nr I "Śródmieście",
  • OSPS nr II "Zazamcze",
  • OSPS nr III "Wschód",
  • OSPS nr IV "Południe".

Łącznie działaniami reorganizacyjnymi objętych zostanie 66 pracowników socjalnych, zatrudnionych Dziale Pomocy Środowiskowej. W ramach działań prowadzonych w MOPR nastąpi zmiana systemu organizacyjnego, polegająca na zmianie organizacji pracy pracowników, przy jednoczesnym położeniu nacisku na wykonywanie pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Zmiana organizacji pracy będzie polegała na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych, co przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się po pomoc do MOPR. Nadrzędnym celem będzie umożliwienie klientom MOPR przezwyciężenia trudnej sytuacji, w której te osoby się znalazły. Wynikiem zmian organizacyjnych w ramach projektu będzie wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych w MOPR pracowników socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników posiadających kwalifikacje specjalistyczne (specjalizacja I i II stopnia), co wpłynie na zwiększenie udziału pracy socjalnej w działaniach MOPR oraz zwiększenie poziomu realizacji różnego rodzaju usług socjalnych, niezbędnych dla osób zgłaszających się do pomocy społecznych, zgodnie ze wstępnym rozpoznaniem tych potrzeb.

MOPR w ramach Projekt wdroży w ramach swojej jednostki organizacyjnej nowy system organizacyjny, zgodny z art. 110 a ustawy o pomocy społecznej oraz założeniami do zmian do ustawy o pomocy społecznej Zmiana struktury organizacyjnej przyczyni się do wzmocnienia potencjału MOPR, usprawni pracę zatrudnionych pracowników.

Reorganizacja dotyczyć będzie utworzenia 4 Zespołów/Stanowisk w tym:

  • Zespołu ds. pierwszego kontaktu,
  • Zespołu ds. pracy socjalnej,
  • Stanowiska ds. usług,
  • Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

Projekt będzie realizowany w oparciu o projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przedstawionymi w Projekt Ustawy założeniami nadrzędnymi, zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza oraz ewolucja potrzeb społecznych przyczynia się do stawiania nowych wyzwań przed systemem pomocy społecznej. Stąd też priorytetowym celem proponowanych zmian jest poprawa efektywności działań wszystkich instytucji i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej dla uzyskania skutecznego wsparcia, umożliwiającego przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Zawarte w Projekcie działania wychodzą naprzeciw najpoważniejszym problemom społecznym, takim jak: ubóstwo, bezrobocie, starzenie się społeczeństw i pogłębiająca się dezintegracja grup społecznych. Założone w Projekcie zadania będą kładły nacisk na poprawę obsługi klienta, dostosowanie pomocy do sytuacji w jakiej znalazły się osoby zgłaszające się do MOPR.

Ośrodek wdroży nowy system organizacyjny, zgodny z art.110a ust. o pomocy społecznej oraz zapewni wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy: 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
ul. Ogniowa 8/10,
87-800 Włocławek
Koordynator projektu – Stanisława Matejska, tel. 54 423 23 01, pok. 126

Specjalista ds. merytorycznych – Agnieszka Skonieczna, tel. 54 423 23 78, pok. 228

Specjalista ds. organizacyjnych – Piotr Kuchta, tel. 54 232 23 51, pok. 204

 

Dane finansowe:                             
Całkowity koszt realizacji projektu: 421 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 421 500,00 zł
Wkład własny: 0,00 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

 

Harmonogram szkoleń dla pracowników socjalnych - sierpień 2018r.

Harmonogram szkoleń dla pracowników socjalnych - wrzesień 2018r.

Harmonogram szkoleń dla pracowników socjalnych - październik 2018r.

Harmonogram szkoleń dla pracowników socjalnych - listopad 2018r.

Harmonogram szkoleń dla pracowników socjalnych - grudzień 2018r.

Harmonogram szkoleń dla pracowników socjalnych - styczeń 2019r.

Harmonogram szkoleń dla pracowników - luty 2019r.

Harmonogram szkoleń dla pracowników - marzec 2019r.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie