we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Rodzina w Centrum 2
Projekt Partnerski „Rodzina w Centrum 2”

 

Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum 2” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z trzema Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, jednym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz dziewiętnastoma Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko–pomorskiego.

 

Ogólna wartość projektu: 12 619 231,90 zł

Kwota dofinansowania projektu: 10 726 347,11 zł


 

Wartość projektu dla MOPR Włocławek : 815 353,00 zł

Kwota dofinansowania projektu : 736 835,00 zł

                                                                                   

Cel Projektu:

Rozwój i zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Planowane efekty:

 •  Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez stworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
 • Zapewnienie szerokiego   dostępu  do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych.
 • Kontynuacja działań Centrów Wsparcia Rodzin, w tym jednego we Włocławku.
 • Zmniejszenie ilości umieszczonych dzieci w opiece instytucjonalnej ,w tym rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczaniu w pieczy zastępczej.
 • Rozpropagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Zdobycie nowych kompetencji społecznych i umiejętności przez uczestników projektu.
 • Wsparcie rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo -wychowawczych

 

Miejsce i czas trwania projektu

Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo kujawsko–pomorskie.

Okres realizacji projektu: od 1.07.2018r do 30.06.2020r.


Działania 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum” we Włocławku  zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
 - pedagogiczne
- prawne,

- psychologiczne

- psychiatryczne,
 •   Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 •  Warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
 •   Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów,
 •  Warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla osób przebywających w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi,
 • Warsztaty „Moje Emocje” dla dzieci w wieku 7-14 lat przebywających w pieczy ora w rodzinach naturalnych,  
 • Wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, 
 •  Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą
 • Spotkania dotyczące tworzenia, działania i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci,
 • Szkolenia dla wolontariuszy,
 •  Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z palcówek wsparcia dziennego,
 •  Zajęcia wyrównujące braki szkolne dla dzieci z placówek wsparcia dziennego. 

 

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do:

 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym dzieci (tj. rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
 • wolontariuszy;
 • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta w trakcie trwania całego projektu.

 

Centrum Wsparcia Rodziny znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Żytniej 58, pokój nr 20  (I piętro), telefon kontaktowy: (54), 413-50-95 wewn. 63.

 

Osoby do kontaktu:

Konsultant- specjalista ds. wsparcia rodziny: Beata Mrozińska- Chlebowska

Konsultant- specjalista ds. wsparcia rodziny:  Dagmara Rutkowska

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku, w siedzibie Centrum Wsparcia Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Żytnia 58  oraz u asystentów rodziny i pracowników socjalnych Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  we Włocławku.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika RWC2

Formularz zgłoszeniowy uczestnika RWC2 - WORD„Rodzina w Centrum 2” – zapraszamy do Centrum Wsparcia Rodziny!

„Rodzina w Centrum”- rozpoczęliśmy cykl warsztatów

„Rodzina w Centrum 2” – przed nami aktywny rok

„Rodzina w Centrum 2” – za nami drugi warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

„Rodzina w Centrum 2” – rozpoczęliśmy warsztaty dla rodziców

„Rodzina w Centrum 2” - trwają warsztaty „Moje emocje” w świetlicach środowiskowych

„Rodzina w Centrum 2” – zakończyliśmy warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

„Rodzina w Centrum 2” – rozdaliśmy bony edukacyjne

„Rodzina w Centrum 2” - za nami szkolenie dla wolontariuszy

„Rodzina w Centrum 2” – zapraszamy na zajęcia matematyczne i socjoterapeutyczne

„Rodzina w Centrum 2” - zakończyliśmy warsztaty „Moje emocje” w świetlicach środowiskowych

„Rodzina w Centrum 2” – zakupy i zmiany!

„Rodzina w Centrum 2 ” – polskie morze po raz kolejny …

„Rodzina w Centrum 2” – kolejny intensywny rok za nami

 „Rodzina w Centrum 2” – nowa odsłona „Zorzy”

„Rodzina w Centrum 2” – służymy telepomocą…

„Rodzina w Centrum 2” - zmiana siedziby

„Rodzina w Centrum 2” – zapraszamy na teleporady

„Rodzina w Centrum 2”

Zakończenie RWC2

Projekt Rodzina w Centrum – propozycja szkoleń w październiku.

Zakończenie projektu RCW2poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie