we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Informacja dot. realizacji projektu partnerskiego Aktywna Mama, aktywny Tata


Od 6 do 13 maja 2019 do godz. 14.00  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku prowadził nabór na kandydatów na Uczestników Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

W 8 dni roboczych przyjęto 134 formularze rekrutacyjne, w tym:

  • od osób pracujących – 107;
  • od osób niepracujących -27 (osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym).

Kolejnym etapem rekrutacji będzie ustalenie listy rankingowej oraz listy rezerwowej na podstawie uzyskanej przez Kandydatów punktacji.

Osoby zakwalifikowane na listę rankingową zostaną powiadomione drogą mailową. Zostaną również zobowiązane do dostarczenia osobiście lub drogą pocztową w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wysłania informacji o zakwalifikowaniu, dokumentów, celem potwierdzenia informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym. W zależności od złożonych informacji w formularzu, mogą to być m.in.:

1.    zaświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym/rodzicielskim/ macierzyńskim,

2.    oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej,

3.    zaświadczenie o zatrudnieniu,

4.    akt urodzenia dziecka/dzieci/ karta dużej rodziny,

5.    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub opiekuna,

6.    orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

7.    zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna  lub oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy,

8.    zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym statusie - przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,

9.     zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu.

10.  zezwolenie na pobyt czasowy – jeśli dotyczy.

Osobom zakwalifikowanym do Projektu, które nie dopełnią powyższego obowiązku wsparcie nie zostanie udzielone.

Lista rankingowa – lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania – na podstawie dostarczonych dokumentów winna zostać ustalona w terminie do końca maja br.

W miesiącu czerwcu listy rankingowa oraz rezerwowa zostaną opublikowane na stronie WWW MOPR i ROPS w Toruniu.

 

Ostateczne decyzje o terminach publikacji oraz kształtach list rankingowej i rezerwowej podejmuje partner wiodący projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Grupa Sterująca projektu!!!!

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie