we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Informacja dot. II naboru na uczestników projektu Aktywna Mama, aktywny Tata


W dniach 9 do 20 stycznia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku prowadził wśród mieszkańców miasta Włocławek II nabór kandydatów na Uczestników Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 110 formularzy rekrutacyjnych, w tym 104 złożono w Ośrodku osobiście, 4 Formularze przesłano pocztą, a 2 wpłynęły drogą elektroniczną przez  e- puap.

 

Spośród złożonych formularzy 5 zostało odesłanych zgodnie z właściwością, do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który realizuje wsparcie dla mieszkańców województwa nie objętych działaniem partnerów projektu.

Spośród 105 osób, których formularze podlegały weryfikacji przez MOPR, 86 osób jest pracujących, natomiast 19 niepracujących (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, w tym 2 na urlopie wychowawczym).

 

Zdecydowanie popularniejsza formą opieki nad dzieckiem jest żłobek, który został wskazany przez 76 Kandydatów na uczestników projektu, natomiast nianię chce zatrudnić 27 Kandydatów. W dwóch przypadkach nie wskazano formy opieki.

 

Wszystkie Formularze zostały zweryfikowane.

 

Kandydaci na uczestników, którzy złożyli wnioski niepełne, niekompletne lub wymagające uzupełnienia otrzymali stosowne wezwania drogą  elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu. Osoby te mają 5 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji. W przypadku niedotrzymania terminu, Formularz pozostanie bez rozpatrzenia.

Kandydaci na uczestników projektu, którzy nie spełnili kryteriów obligatoryjnych zostali poinformowani drogą e-mail.

 

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie ustalona w terminie do 28 lutego br., po uzupełnieniu braków przez wezwane osoby.

Termin ten może ulec zmianie, jeżeli zajdzie konieczność skierowania sprawy pod decyzję Grupy Sterującej Projektem.

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane drogą e - mail, natomiast na stronie WWW Ośrodka zostaną opublikowane Numery Uczestników Projektu, którzy zakwalifikowali się do projektu.

Pozostali Kandydaci na Uczestników Projektu zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i w przypadku  rezygnacji któregoś z uczestników projektu, zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.

 

Ostateczne decyzje o terminach publikacji oraz kształtach list rankingowej i rezerwowej podejmuje partner wiodący projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Grupa Sterująca.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie