we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Projekt - AKTYWNI MIMO WSZYSTKO!„AKTYWNI MIMO WSZYSTKO!”


Projekt grantowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku nr 4/G/2019/005 współfinansowanyze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiegona lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 11Wzrost aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Cel projektu

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych
i edukacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia, mieszkańców Miasta Włocławek w okresie od 30.03.2020r. do 30.09.2020r.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do 20 osób (K-12, M-8), w tym 12 osób niepełnosprawnych (K-7, M-5) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. korzystających
ze świadczeń z pomocy społecznej oraz 8 osób (K-5, M-3) z otoczenia tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia:

Moduł I – psychologiczno – społeczny:

 • Grupowe warsztaty motywacyjne- uczestnicy otrzymają specjalistyczną pomoc psychologiczną, która ma na celu kształtowanie umiejętności społecznych, rozwój osobowości i komunikacji interpersonalnej, asertywności, wzmocnienia samooceny
  i poczucia własnej wartości, nauki stawiania celów i sposobów ich realizacji poprzez poznawanie siebie i innych, poznawanie swoich zasobów i ograniczeń, rozwój zasobów, przepracowywanie lęków, barier i trudności związanych
  z kontaktem z innymi ludźmi, uczenie się wyrażania siebie – swoich uczuć, potrzeb, przekonań, uczenie się stawiania i obrony swoich granic - 5 spotkań po 4 godziny – osoby niepełnosprawne i ich otoczenie,
 • Grupowe warsztaty prawnicze – uczestnicy otrzymają specjalistyczną pomoc prawną, która ma na celu podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w środowisku, pełnienia przez nią ról społecznych – 5 spotkań po 4 godziny – osoby niepełnosprawne i ich otoczenie,
 • Warsztaty z aktywizacji społecznej (praca socjalna) – celem tych warsztatów będzie polepszenie osobistej jakości życia i przełamanie związanej
  z niepełnosprawnością izolacji
  i wykluczenia społecznego, które służą wymianie informacji i doświadczenia dotyczących specyficznych zagadnień między osobami dotkniętymi danym problemem. Motywacją będzie chęć zmiany sytuacji oraz poznania punktu widzenia osób zmagających się z podobnymi kłopotami -
  5 spotkań po 4 godziny – osoby niepełnosprawne i ich otoczenie,
 • Grupowe warsztaty informatyczne – celem tych warsztatów będzie zdobycie
  lub podniesienie kompetencji informatycznych i przez to przełamanie barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia, umożliwienie uczestnikom w szeroko pojętym życiu społecznym, obywatelskim nawiązywanie nowych kontaktów, co wpłynie na ogólną aktywizację uczestników projektu -
  5 spotkań po 4 godziny – osoby niepełnosprawne i ich otoczenie.

Moduł II – edukacyjno – zdrowotny:

 • Grupowe warsztaty dietetyczne – celem tych warsztatów będzie pokazanie korzystnego wpływu diety na organizm poprzez wdrażanie do jadłospisu
  i akceptowanie zdrowotnych zaleceń dietetycznych dla osób niepełnosprawnych oraz nauka zdrowego stylu życia
  w zakresie diety optymalnej ze względu na wiek
  i stan zdrowia, poznanie doświadczeń uczestników grupy w zakresie odżywiania.
  W ramach tych warsztatów zaplanowano zajęcia teoretyczne i praktyczne, połączone z przygotowaniem przykładowych jadłospisów
  oraz prostych,
  ale zdrowych dań -5 spotkań po 4 godziny – osoby niepełnosprawne
  i ich otoczenie,
 • Grupowe warsztaty z wizażu – tematyka zajęć zawierać będzie teoretyczne
  i praktyczne informacje na temat jak dbać o skórę i wygląd zewnętrzny. Celem zajęć będzie zdobycie informacji przez uczestników o zmianach w urodzie, w procesie starzenia oraz sposobach radzenia sobie z problemami cery wynikającymi z wieku i stanu zdrowia, a także nauka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych
  i upiększających twarzy oraz stóp
  i dłoni - 5 spotkań po 4 godziny – osoby niepełnosprawne i ich otoczenie.

Moduł III – integracyjny (działania o charakterze środowiskowym):

       Celem powyższego wsparcia będzie promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako czynnik wychowawczy, integrujący i motywujący do wspólnej pracy
na rzecz własnego środowiska. Ponadto na spotkaniach zostanie wykorzystany potencjał twórczy jednostek i grup w celu uzyskania w nich zmian – 5 spotkań integracyjnych
dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Efekty związane z realizacją projektu:

 1. Podniesienie wiedzy i umiejętności 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 8 osób z otoczenia tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w warsztatach ze specjalistami.

 2. Uzyskanie certyfikatu przez 20 uczestników projektu (12K, 8M) o ukończeniu warsztatów:

  • motywacyjnych;
  • prawniczych;
  • z zakresu aktywizacji społecznej;
  • informatycznych;
  • dietetycznych;
  • z zakresu wizażu.

 3. Udział 20 uczestników projektu w działaniach o charakterze środowiskowym.

Biuro projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
ul. Ogniowa 8/10
87 – 800 Włocławek
pok. nr 17 (parter)
tel. 54 423 23 74,
e-mail: niepelnosprawni@archiwum.mopr.wloclawek.pl

Dane finansowe

Całkowity koszt realizacji projektu: 37 324,00 PLN
Kwota dofinansowania: 35 457,80 PLN
Wkład własny: 1 866,20 PLN
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasto Włocławek


dokumenty do pobrania:


poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie