we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Realizacja Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020
 

Realizacja Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.

Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miasto Włocławek na realizację w/w Programu w 2020 roku pozyskała środki pochodzące
z Funduszu Solidarnościowego w łącznej kwocie 1 323 750 złotych, w tym:

1.     osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 540 000 złotych (maksymalna liczba godzin wsparcia – 18 000),

2.     osoby dorosłe z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 540 000 złotych (maksymalna liczba godzin wsparcia – 18 000);

3.     koszt zakupu biletów komunikacji publicznej dla asystentów – 240 000 złotych;

4.     koszt ubezpieczenia dla 25 asystentów – 3 750 złotych.                

Okres realizacji wyżej wymienionego Programu trwa do 31 grudnia 2020 roku.

 Program ma na celu:

1.     wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

2.     możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu codziennym,;

3.     ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej
do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia
;

4.     przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np.: poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy
też sportowych.

 Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym – mieszkańców miasta Włocławek.


 Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1.     wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

2.     wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

3.     zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

4.     załatwianiu spraw urzędowych;

5.     nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

6.     korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 Usługi asystenta będą realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Ponadto osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta (asystent nie może być spokrewniony z osobą niepełnosprawną) oraz musi posiadać wymagane kwalifikacje tj.:  dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Dokumenty dotyczące wnioskowania o przyznanie wyżej wymienionej pomocy można pobrać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowa 8/10 lub ze strony internetowej: www.archiwum.mopr.wloclawek.pl.

Komórką odpowiedzialną za wydawanie i przyjmowanie wniosków jest Centrum Informacji
i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać w Centrum Informacji
i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, tel.: 54 423 23 74, e-mail:
niepelnosprawni@archiwum.mopr.wloclawek.pl.

 Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Oświadczenie uczestnika dot. wyboru asystenta

Oświadczenie o usługach opiekuńczych

Klauzula informacyjna

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie