we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE WE WŁOCŁAWKU


SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

Ul. Żytnia 58
87-800 Włocławek

Kierownik - Zbigniew Piechocki

Telefon 54 413 50 95 wew. 107

Email sow@archiwum.mopr.wloclawek.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

Specjalistyczny Ośrodek funkcjonuje w ramach w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, a nadzór nad realizacją zadań pełni Dyrektor.

Odpowiedzialność bezpośrednią ponosi Kierownik Specjalistycznego Ośrodka.

Pomoc w Specjalistycznym Ośrodku jest udzielana zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Standard podstawowych usług świadczonych przez Specjalistyczny Ośrodek obejmuje zakres:

- interwencyjny,

- terapeutyczno-wspomagający

- zapewnienie potrzeb bytowych.

Specjalistyczny Ośrodek dysponuje 12 miejscami noclegowymi przygotowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest jednostką o zasięgu ogólnopolskim.

 

ZADANIA SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA

 1.     Do zadań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie należy:

1)   Udzielenie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, interwencji kryzysowej
i wsparcia;

2)      zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

3)   wspieranie osoby dotkniętej przemocą w rodzinie w rozwiązywaniu jej sytuacji życiowej, szczególnie
w zakresie prawnym, rodzinnym, finansowym i zawodowym.

 2.    Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie realizuje zadania szczegółowe w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych.

1.      W zakresie interwencyjnym zapewnia:

a)      schronienie ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką,
bez  skierowania  i  bez  względu  na  dochód,  przez  okres  do  trzech  miesięcy
z możliwością  przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy
w rodzinie;

b)      ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;

c)    udziela  natychmiastowej  pomocy  psychologicznej   i   prawnej   oraz   organizuje    niezwłocznie    dostęp    do    pomocy    medycznej    w  przypadku,  gdy  wymaga  tego  stan  zdrowia  ofiary przemocy w rodzinie;

d)    rozpoznaje  sytuację  ofiary  przemocy  w  rodzinie i dokonuje oceny ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej  opieką,  a  także  udziela  pomocy  innej  niż  określona w lit. a - c.

2.      W zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

a)      diagnozuje problem przemocy w rodzinie;

b)      opracowuje  indywidualny   planu   pomocy   ofierze przemocy w rodzinie uwzględniający: potrzeby, cele, metody i czas pomocy;

c)      udziela  poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego;

d)      prowadzi  grupę  wsparcia  lub  grupę terapeutyczną  dla ofiar przemocy w rodzinie;

e)      prowadzi  terapię indywidualną   ukierunkowaną  na  wsparcie  ofiary  przemocy 
w  rodzinie  oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc
w rodzinie;

f)       zapewnia dostęp do pomocy medycznej;

g)     ocenia  sytuację  dzieci  na  podstawie  przeprowadzonego  w  tej  rodzinie  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego,  o  którym  mowa  w  art.  107  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2),  i  udziela  im  wsparcia  lub  pomocy  psychologicznej  oraz  specjalistycznej  pomocy  socjoterapeutycznej i terapeutycznej;

h)       udziela konsultacji wychowawczych.

3.      W zakresie potrzeb bytowych zapewnia:

a)     całodobowy okresowy pobytu dla nie więcej niż 12 osób, z zastrzeżeniem, że liczba ta może ulec zwiększeniu, zależnie od możliwości lokalowych specjalistycznego   ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

b)      pomieszczenia do spania przeznaczone maksymalnie dla pięciu osób,
z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie;

c)      wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci
i miejsca do nauki;

d)     ogólnodostępne    łazienki,   wyposażone    w  sposób  umożliwiający  korzystanie  zarówno  przez  osoby  dorosłe,  jak  i  dzieci,  odpowiednio  jedna łazienka na pięć osób;

e)      miejsce do prania i suszenia;

f)       ogólnodostępną kuchnię;

g)      wyżywienie, odzież i obuwie;

h)      środki higieny osobistej i środki czystości.


ZASADY UDZIELANIA POMOCY

 1.   Specjalistyczny Ośrodek świadczy pomoc ambulatoryjnie oraz z możliwością czasowego pobytu.

2.  W zakresie ambulatoryjnym świadczona jest pomoc w zakresie interwencyjnym oraz terapeutyczno-wspomagająca, natomiast osobom przebywającym udzielana jest dodatkowo pomoc w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych.

3.    Udzielana pomoc specjalistyczna ma charakter bezpłatny, natomiast pomoc o charakterze socjalnym jest uzależniona od kryterium dochodowego wynikającego z przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej.

4.  Pobyt w Specjalistycznym Ośrodku jest możliwy dla osób z zachowaną zdolnością do samodzielnej egzystencji i samoobsługi, nie wykazujących zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowia lub życia tej oraz innych osób.

5.     Specjalistyczny Ośrodek udziela pomocy:

1)    osobom, które doświadczają przemocy w rodzinie i w związku z tym nie mają możliwości pobytu w ich właściwym miejscu zamieszkania, z udziałem których jest prowadzona procedura Niebieskie Karty;

2)    osobom, które doświadczały przemocy w przeszłości, z udziałem których była prowadzona procedura Niebieskie Karty.

6.    Osoba ubiegająca się o pomoc specjalistyczną otrzymuje ją na podstawie złożonego wniosku, rozpoznania jej sytuacji osobistej i rodzinnej, postawienia diagnozy i oddziaływań specjalistycznych, których celem jest:

1)   udzielenie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, interwencji kryzysowej i wsparcia;

2) zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;

3)   wspieranie osoby dotkniętej przemocą w rodzinie w rozwiązywaniu jej sytuacji życiowej, szczególnie w zakresie prawnym, rodzinnym, finansowym i zawodowym.

7.   Podstawą określenia długości pobytu i zakresu udzielania pomocy specjalistycznej stanowią rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz potwierdzenie prowadzenia procedury Niebieskie Karty w miejscu zamieszkania osoby lub jej rozpoczęcie przez pracownika Specjalistycznego Ośrodka.

8.   Pobyt w Specjalistycznym Ośrodku trwa do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie.

9.     Plan pracy uwzględniający pomoc specjalistyczną jest przyjmowany w oparciu o diagnozę przeprowadzoną przez specjalistów Specjalistycznego Ośrodka, dokonywaną w przypadku osób przebywających nie później niż do 14 dnia pobytu, a w przypadku osób korzystających z pomocy ambulatoryjnie – w oparciu o diagnozę wybranego przez nich specjalisty.

do pobrania:

schemat organizacyjny ośrodkaAdresy i telefony

Imię i Nazwisko:

Zbigniew Piechocki

Stanowisko:

Kierownik

Pokój:

110

Telefon wew:

107

Telefon zew:

54 413 50 96

E-mail:

z.piechocki@archiwum.mopr.wloclawek.plImię i Nazwisko:

Monika Szulwach

Stanowisko:

Pracownik socjalny

Pokój:

121

Telefon wew:

109

Telefon zew:

54 413 50 96

E-mail:

sow@archiwum.mopr.wloclawek.plImię i Nazwisko:

Sylwia Chojnacka

Stanowisko:

Pedagog

Pokój:

121

Telefon wew:


Telefon zew:

54 413 50 96

E-mail:

sow@archiwum.mopr.wloclawek.plImię i Nazwisko:

Stefan Matyjasik

Stanowisko:

Psycholog

Pokój:

120

Telefon wew:

108

Telefon zew:

54 413 50 96

E-mail:

sow@archiwum.mopr.wloclawek.plImię i Nazwisko:

Joanna Kozińska

Stanowisko:

Prawnik

Pokój:

111

Telefon wew:

109

Telefon zew:

54 413 50 96

E-mail:

sow@archiwum.mopr.wloclawek.plImię i Nazwisko:

Anna Podlasiewska

Stanowisko:

Psychoterapeutka

Pokój:

120

Telefon wew:

108

Telefon zew:

54 413 50 96

E-mail:

sow@archiwum.mopr.wloclawek.plImię i Nazwisko:

Aleksandra Stańczak

Stanowisko:

Pielęgniarka

Pokój:

111

Telefon wew:

109

Telefon zew:

54 413 50 96

E-mail:

sow@archiwum.mopr.wloclawek.pl

 

 


poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie