we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Działania w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ – II edycja”Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.
Celem głównym projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia osób z terenu Włocławka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w okresie od listopada 2019r. do grudnia 2020r.

W okresie od lipca do sierpnia 2020r. 14 uczestników projektu wzięło udział w kursach zawodowych: 7 osób ukończyło kurs „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP DO 1KV", 7 osób ukończyło kurs „Pracownik gospodarczy”.  Uczestnicy projektu odbywający szkolenie zawodowe nabyli kompetencje, a 7 uczestników nabyło kwalifikacje.

Równolegle w ramach oferowanego wsparcia w projekcie realizowane są zajęcia grup samopomocowych, gdzie uczestnicy projektu omawiają ważne dla nich tematy, wymieniają doświadczenia i informacje, uzyskują wzajemne wsparcie i pomoc. Grupa samopomocowa jest miejscem wymiany wskazówek i informacji, dzięki którym łatwiej przezwyciężać trudności życiowe i pokonywać codzienne problemy.

Uczestnicy projektu wraz z osobami z ich otoczenia biorą również udział w inicjatywach integracyjnych – animacjach lokalnych. Inicjatywy te mają na celu promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację uczestników. W ramach takich spotkań w październiku br. odbyło się spotkanie pn. „Dzień Osoby Niepełnosprawnej”, natomiast w listopadzie br. planowane się spotkanie pn. „Lekcje Tradycji Regionalnych”.

W okresie od września do grudnia 2020r. 13 uczestników projektu realizuje staż zawodowy u pracodawców.


Opracowała:
Jolanta Słupczyńska
Asystent Koordynatora Projektu

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie