we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Nabór uzupełniający na listę rezerwową uczestników projektu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

 

ogłasza nabór uzupełniający na listę rezerwową  uczestników projektu

Aktywna Mama, aktywny Tata

 

Dotyczy wyłącznie osób niepracujących

(bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy).

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, realizowanego w partnerstwie z Partnerem wiodącym -  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

 

 

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Wartość projektu zgodnie z zawartą Umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” dla MOPR Włocławek wynosi 1 070 000,00 zł.

 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10

(ze względów bezpieczeństwa z uwagi na panującą epidemię wirusa Covid 19, wypełnione formularze należy wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu do budynku),

w godzinach pracy Ośrodka

11 do 29 stycznia 2021 r.

 

 

W ramach projektu oferujemy refundację kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, w następujących formach:

a)      pobytu dziecka w żłobku: do wysokości 800 zł miesięcznie, nie dłużej niż do 30.06.2021 r.(w tym wpisowe za bieżący rok szkolny, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce, w ramach projektu);

b)      pobytu dziecka w klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego: do wysokości 600 zł miesięcznie  nie dłużej niż do 30.06.2021 r.;

c)      wynagrodzenia niani: do wysokości 800 zł, nie dłużej niż do 30.06.2021 r. (w tym składek na ubezpieczenia społeczne niani, które opłaca rodzic zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym składki na ubezpieczenie chorobowe niani, o ile rodzice zobowiązali się do opłacania tej składki). Wymagane jest zaświadczenie lekarskie dla niani o braku przeciwwskazań do sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

Osoby niepracujące – bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - zobowiązane zostaną do skorzystania ze ścieżki aktywizacyjnej,  realizowanej przez PUP w następujących formach:

a)      Indywidualne doradztwo zawodowe;

b)      Poradnictwo zawodowe;

c)      Poradnictwo psychologiczne;

d)      Pośrednictwo pracy;

e)      Szkolenia zawodowe;

f)       Wsparcie specjalisty ds. aktywizacji.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem dla tych uczestników nastąpi od momentu podjęcia ścieżki reintegracji.

Niezłożenie wniosku o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 2 miesięcy od podpisania umowy, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

 

Formularz rekrutacyjny oraz Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, z dnia 31.12.2019 r. jest do pobrania ze strony Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu:

https://www.rops.torun.pl/aktywna-mama-aktywny-tata/aktualnosci-aktywna-mama-aktywny-tata/1158-ii-nabor-do-projektu-aktywna-mama-aktywny-tata

 

 

Wsparcie będzie realizowane w okresie realizacji projektu, czyli nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie