we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Klub Integracji Społecznej


Klub Integracji Społecznej
ul. Okrzei 61
tel./fax: 54 411-04-37
 

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30 
wtorek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 15:00

Godziny pracy filii KIS, ul. Zakręt 8, blok V: 
poniedziałek, środa, czwartek  od 7:30 do 15:30
wtorek od 7:30 do 16:00
piątek od 7:30 do 15:00

Kierownik – Kinga Obałkowska


Starszy pracownik socjalny - Jolanta Słupczyńska
Instruktor terapii - Ewa Szadkowska
Starszy specjalista ds. CAL - Małgorzata Kamińska - Tomaszkiewicz

Celem Klubu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych bezrobociem.

Do zadań Klubu należy w szczególności:

 • reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych marginalizacją poprzez realizację zadań o charakterze terapeutycznym, edukacyjno-pomocowym, zatrudnieniowym i samopomocowym oraz poradnictwa prawno-administracyjnego,
 • pobudzenie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego,
 • wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności życiowej,
 • opracowywanie indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego dla uczestników zajęć w klubie,
 • kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz funkcjonowania na rynku pracy,
 • inicjowanie grup samopomocowych oraz udzielanie wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych problemach życiowych,
 • propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację programów pomocowych,
 • realizacja zadań w ramach prac społecznie użytecznych, w tym sporządzanie wniosku o refundację oraz koordynacja innych działań realizowanych w tym zakresie.

Uczestnikami zajęć w Klubie mogą być osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym, w szczególności:

 • bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uzależnieni od alkoholu,
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotni, w rozumieniu przepisów  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

  Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w Klubie może zostać rozszerzony o inne osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego.

  Uczestnikami KIS nie mogą być osoby, które mają prawo do:

  • zasiłku dla bezrobotnych
  • zasiłku przedemerytalnego
  • świadczenia przedemerytalnego,
  • renty strukturalnej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • emerytury,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

  Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub odbywa się na podstawie:

  • wniosku osoby zainteresowanej
  • wniosku Kierownika Klubu,
  • wniosku pracownika socjalnego

  Warunkiem uczestnictwa w Klubie jest podpisanie kontraktu socjalnego (o którym jest mowa w przepisach o pomocy społecznej) uwzględniający m.in. czasookres, zadania, termin realizacji, ocenę.
  Oferta zajęć i form wsparcia proponowanych przez Klub Integracji Społecznej zależna jest od realizowanych programów. Nabór uczestników prowadzony jest wśród określonych grup, na rzecz których realizowany jest program.

  Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej
  Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku został wprowadzony Zarządzeniem nr 41/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z dnia 12 listopada 2015 roku (
  Zarządzenie do pobrania tutaj). 

  Infrastruktura Klubu Integracji Społecznej

  Sala audio – sala zajęciowa na 15 osób.

  Sala komputerowa – posiada 10 stanowisk komputerowych wyposażonych w sprzęt najwyższej jakości. Prowadzone są tu zajęcia z podstaw obsługi programów komputerowych.

  Sala szkoleniowa na 20 osób przeznaczona do prowadzenia warsztatów i zajęć grupowych.
   

  Sala szkoleniowa dla 15 osób.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie