we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej


Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej

ul. Ogniowa 8/10

ul. Żytnia 58


Dane teleadresowe


Kierownik - Zbigniew Piechocki


1.  Do zadań Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej należy
 • udzielanie wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;

 • pomoc osobom i rodzinom przeżywającym kryzysy, w tym przemocy domowej;

 • przywracanie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi;

 • wspieranie kobiet w ciąży w formie koordynowania przez asystenta rodziny ich uprawnień;

 • zapewnienie obsługi organizacyjno–technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

2.  Sekcja realizuje zadania szczegółowe:

 

W zakresie prac Zespołu Interdyscyplinarnego

 • Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, między innymi w zakresie:

-     sprawozdań, analiz, gromadzenia danych wyjściowych do opracowań programów i projektów inicjowanych przez Sekcję,

-     prowadzenie niezbędnej dokumentacji Zespołu,

 • Udzielanie poradnictwa i konsultacji w sprawach związanych z przemocą w rodzinie oraz procedur Niebieskie Karty prowadzonych przez pracowników Ośrodka i pozostałe podmioty uprawnione do rozpoczynania tej procedury lub pracujących na rzecz ochrony osób i rodzin przed przemocą

 • Udzielanie osobom zgłaszającym się do Sekcji informacji o dostępnych formach pomocy i uprawnieniach do pomocy bezpłatnej,

 • Zapewnianie Grupom Roboczym dostępu do bezpiecznego miejsca pracy z rodzinami,

 • Koordynowanie działań i prowadzenie sprawozdawczości z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W zakresie asysty rodzinnej

a.    Udzielanie rodzinom wsparcia określonego w Ustawie o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem” z dnia 04 listopada 2016 r.,

b.    Prowadzenie pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania
lub w miejscu wskazanym przez rodzinę w zakresie między innymi:

-     opracowania we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

-        udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych
i wychowawczych z dziećmi,

-        udzielania wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział
w zajęciach psychoedukacyjnych,

c.    Wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podejmowania oraz utrzymywania pracy zarobkowej,

d.    Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

e.    Współpracowanie na rzecz rodzin z pracownikami prowadzącymi pracę z rodziną oraz z instytucjami zewnętrznymi, jednostkami administracji rządowej
i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny oraz monitorowanie i wspieranie procesu zmian,

f.     Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

g.    Prowadzenie sprawozdawczości, dokonywanie analiz
i przygotowywanie informacji  z zakresu realizowanych zadań oraz dokumentacji dotyczącej wspieranych rodzin,

h.    Współpracowanie z zespołem interdyscyplinarnym/grupą roboczą,
o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz.1390) lub z innymi podmiotami, których pomoc  przy wykonywaniu zadań jest niezbędna,

i.      Inicjowanie rozwiązań z zakresu wspierania rodzin.

W zakresie interwencji kryzysowej

a.         Przywracanie stabilizacji psychicznej i wzmacnianie zasobów własnych
osób znajdujących się w kryzysach wspieranych poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i w zakresie pracy socjalnej
w sposób zapobiegający przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej

b.        Prowadzenie krótkotrwałych oddziaływań ukierunkowanych
na poprawienie funkcjonowania klientów,

c.  Współpracowanie z pracownikami socjalnymi Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej MOPR, Policją, Sądem, z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób i rodzin doznających przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, także
w zakresie konsultowania prowadzonych przez nich spraw,

d.        Zapewnienie miejsc noclegu krótkoterminowego o charakterze hostelu,

e.         Koordynowanie działań i prowadzenie sprawozdawczości
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

f.          Prowadzenie oddziaływań wobec sprawców przemocy
w rodzinie przede wszystkim w oparciu o programy korekcyjno - edukacyjne

W zakresie poradnictwa specjalistycznego

Poradnictwo psychologiczne

a.         Udzielanie pomocy psychologicznej i świadczenie psychoterapii osobom
i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w tym doświadczającym przemocy,

b.        Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób i rodzin, polegającego na udzielaniu podstawowych informacji oraz motywowaniu do podjęcia pogłębionej współpracy,

c.         Udzielanie poradnictwa oraz uczestniczenie w konsultacjach spraw prowadzonych przez pracowników Ośrodka,

d.        Prowadzenie grup wsparcia dla osób w kryzysie oraz grup edukacyjnych,

e.         Opracowywanie i realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania przemocy.

 

Poradnictwo pedagogiczne

 • Prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy pedagogicznej w rozwiązywaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w tym doświadczającym przemocy,

 • Prowadzenie grup edukacyjnych,

 • Udzielanie poradnictwa oraz uczestniczenie w konsultacjach spraw prowadzonych przez pracowników Ośrodka,

 • Opracowywanie i realizacja projektów na rzecz wzmacniania rodzin.

 

Poradnictwo prawne

 • Udzielanie poradnictwa prawnego osobom i rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej w sposób zapewniający umiejętność samodzielnego radzenia sobie i poznania przysługujących praw i obowiązków,
 • Udzielanie osobom zgłaszającym się do Sekcji informacji o dostępnych formach pomocy i uprawnieniach do pomocy bezpłatnej,

 • Przygotowywanie dla interesantów Sekcji wzorów pism i wniosków oraz towarzyszenie w prowadzonych przez nich sprawach życiowych,

 • W razie potrzeby – wykonywanie pracy w miejscu zamieszkania lub pobytu rodzin i osób wymagających wspierania,

 • Udzielanie poradnictwa oraz uczestniczenie w konsultacjach indywidualnych spraw interesantów, prowadzonych przez pracowników Ośrodka.

 

Praca socjalna

 • Udzielanie osobom zgłaszającym się do Sekcji informacji o dostępnych formach pomocy i uprawnieniach do pomocy bezpłatnej,

 • Rozpoznawanie sytuacji socjalno – bytowej oraz relacji ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym osób i rodzin korzystających ze świadczeń Sekcji w oparciu o przekazywane informacje oraz przedstawiane dokumenty oraz określenie potrzeb i planu pomocy,

 • Prowadzenie poradnictwa i pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym doświadczającym przemocy,

 • W razie potrzeby – wykonywanie pracy w miejscu zamieszkania lub pobytu rodzin i osób wymagających wspierania,

 •  Inicjowanie działań poszerzających ofertę pomocową Sekcji oraz współpraca w tworzeniu nowych form wsparcia, 

3. Pracą Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej kieruje Kierownik Sekcji.

4. Przełożonym służbowym Kierownika Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej jest Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Społecznego.

 

Działalność Sekcji opiera się na realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Praw Ofiar na lata 2016 – 2020.

Głównym celem programu jest: „Zapobieganie i ochrona przed przemocą w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin doznających przemocy.”

Celem oddziaływań kadry specjalistycznej jest przywrócenie i uruchomienie w osobie jej własnych zasobów i możliwości zaradczych. Dlatego Sekcja udziela wieloaspektowej pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy w rodzinie bądź znajdującym
się w innej sytuacji kryzysowej oraz rodzinom wychowującym małoletnie dzieci
i jednocześnie niewydolnym wychowawczo, ubogim oraz zagrożonym ubóstwem, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego i zapewnienie schronienia.

W tym zakresie Sekcja pełni funkcje:
1.   diagnostyczno – konsultacyjną, tj. rozeznanie sytuacji kryzysowej i jej charakteru, specyfiki oraz związanych z tym ewentualnych zagrożeń. Funkcja ta realizowana jest przede wszystkim poprzez pracę pracowników socjalnych, prawnika oraz pedagoga zatrudnionych w naszej sekcji;
2.   terapeutyczną, tj. krótkotrwałe oddziaływania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania klienta. Funkcję terapeutyczną realizuje się przede wszystkim poprzez pracę psychologa, pracowników socjalnych.

Zgodnie z art. 47.1. Ustawy o pomocy społecznej „Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.” W ramach interwencji kryzysowej udziela się specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności
od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych schronienia.

W realizacji zadań Sekcja współpracuje przede wszystkim z pracownikami socjalnymi Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej MOPR, Policją, Sądem, z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób
i rodzin doznających przemocy bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pracownicy Sekcji zapewniają obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

 

Udzielanie wsparcia rodzinie

Miejsce zgłoszenia:  
Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej
we Włocławku ul. Żytnia 58 pokój 32.

Poniedziałek – piątek od godziny 7.30 do godziny 18.00

informacje telefoniczne    054 413 50 96 w. 52, w godzinach pracy

Świadczone usługi dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej
bądź znajdujących się  w innych sytuacjach kryzysowych obejmują

Poradnictwo psychologiczne:

diagnoza, terapia indywidualna ukierunkowana na wsparcie osoby doznającej przemocy
w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, poradnictwo, działania profilaktyczne, konsultacje dla pracowników wykonujących obowiązki w bezpośrednim kontakcie z osobami w kryzysie

Poradnictwo pedagogiczne:

Porady i wskazówki z zakresu rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach naturalnych

Poradnictwo prawne:

z zakresu prawa rodzinnego, ochrony praw lokatorów, zabezpieczenia społecznego
i innych spraw życiowych

Poradnictwo socjalne/praca socjalna

wsparcie emocjonalne dla osób dotkniętych problemami życiowymi i dla osób w kryzysie, udzielanie informacji adekwatnych do problemów klienta, informacji o uprawnieniach związanych z trudną sytuacją życiową, o innych miejscach pomocy i zakresie
ich kompetencji, koordynowanie przebiegu spraw i współpraca z innymi specjalistami pracującymi z osobą / rodziną

Bezpieczne schronienie w sytuacjach nagłych zapewnienie bezpiecznego schronienia
na czas do 5 dni dla osób doświadczających przemocy


Grupy wsparcia i edukacyjne:

dla osób doznających przemocy domowej – prowadzi psycholog

spotkania są uzupełnieniem terapii indywidualnej, celem prowadzenia grupy
jest zwiększenie świadomości i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności życiowych zwiększających niezależność oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych w oparciu o proces grupowy.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdy poniedziałek od 13:30 do 15:00.  Osoby uczestniczące w spotkaniach wymieniają się swoimi doświadczeniami, wspierają,
uczą się jak żyć ze sprawcą, jak zmienić swoje zachowania, by doprowadzić do zmiany postawy przez sprawcę.

Wsparcie ma charakter otwarty, do udziału w zajęciach można stawić
się bez wcześniejszego zgłoszenia.

 dla osób/rodzin z trudnościami wychowawczymi – prowadzi pedagog

Grupa edukacyjna odbywa się w oparciu o nabór zamknięty, udział jest dobrowolny,
ma na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców. Odbywa się w piątki 10.00 – 12.00 (w zależności od zrekrutowania uczestników grupy)

Zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy domowej bądź znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej

W ramach działalności sekcji funkcjonuje Hostel, w którym osoby doznające przemocy w rodzinie bądź znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą uzyskać tymczasowe schronienie. W trakcie pobytu w hostelu zarówno przebywające w nim kobiety jak
i ich dzieci korzystają ze wsparcia specjalistycznego oferowanego w ramach działalności Sekcji.

Miejsce zgłoszenia:  

W dni powszednie od godziny 7.30 – 18.00

Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej we Włocławku
ul. Żytnia 58 pokój 32
, Telefon (54) 413 50 96 w. 52

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie