we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Zespół Interdyscyplinarny

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku


W dniu dnia 9 października 2014 r. Prezydenta Miasta Włocławek wydał Zarządzenie nr 275/2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie we Włocławku.

Skład osobowy Zespołu został zmieniony Zarządzeniami:

nr 153/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r.

nr 43/2016 z dnia 18 lutego 2016 r.

nr 278/2018 z dnia 04 października 2018 r.

nr 221/2019 z dnia 17 maja 2019 r.

Zespół tworzą:

 1. Beata Ziarkowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,
 2. Iwona Płocka – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,
 3. Agata Janicka – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, 
 4. Zbigniew Piechocki – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,
 5. Magdalena Pułanecka – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,
 6. Małgorzata Marczak - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,
 7. Paweł Frydrychowski– przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włocławku,
 8. Tomasz Kawski– przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Włocławku,
 9. Edyta Olszewska – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Włocławku,
 10. Robert Grymuza – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Włocławku,
 11. Sławomir Jackowski – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Włocławku,
 12. Agata Podlasin – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, 
 13. Anna Piętka – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek,
 14. Grażyna Cudna – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku 
 15. Edyta Fałkowska – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku,
 16. Urszula Paszyńska – przedstawiciel Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku,
 17. Dorota Gruchała – przedstawiciel Sądu Rejonowego we Włocławku,
 18. Ewa Marszałkowska – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego we Włocławku,
 19. Grażyna Słomczewska – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego we Włocławku,
 20. Urszula Biesiadzińska – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy we Włocławku,
 21. Justyna Łukasiak – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włocławku,
 22. Joanna Kurant – przedstawiciel organizacji pozarządowych – „Caritas” Diecezji Włocławskiej.


Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest Pani Małgorzata Marczak – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

Zastępcami Przewodniczącego są:

Pani Agata Podlasin przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek

oraz

Pani Anna Piętka – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek

 

Siedzibą Zespołu jest

Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej MOPR ul. Żytnia 58 we Włocławku.

Obsługę organizacyjno – techniczną zapewniają pracownicy ww. Sekcji

 

Adres e-mail: 

 

zespol.interdyscyplinarny@archiwum.mopr.wloclawek.pl

 

Telefon: (54) 413-50-96 w.52

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie.

Zadanie to realizowane jest m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Interdyscyplinarne podejście do realizacji procedury „Niebieskie Karty” ma na celu zintensyfikowanie działań wszystkich służb na rzecz poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Podstawa prawna:

art.9d ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wypełnienie Formularza „Niebieska Karta – część A” nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego. Natomiast
w przypadku złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania może ona zostać wykorzystana jako dowód procesowy.

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wszczęcie procedury następuje na skutek stwierdzenia podejrzenia, że osoba została dotknięta przemocą w rodzinie – osoba uprawniona wypełnienia ww. formularz.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osoby doświadczającej przemocy.

Miejscem wyznaczonym do złożenia dokumentu we Włocławku jest siedziba Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej ul. Żytnia 58 p. 33

Przewodniczący zespołu powołuje grupę roboczą, w skład której wchodzi dzielnicowy, pracownik socjalny oraz wyznacza koordynatora grupy.

Koordynator grupy roboczej inicjuje posiedzenie grupy roboczej, określa dodatkowy skład grupy, nawiązuje kontakt z przedstawicielami instytucji działających na rzecz rodziny.

O zakończeniu pracy w grupie roboczej decydują członkowie grupy. Sporządzają Informację o zakończeniu działań grupy roboczej, którą przedkładają do akceptacji i podpisu Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego. Przypadki wątpliwe, co do zasadności zakończenia procedury mogą być analizowane na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zakończenie procedury następuje z powodu:

1.  Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo

2.  Rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,

O Zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze jak również osobę, wobec której istniało podejrzenie, że doznawała przemocy w rodzinie.

Zakończenie procedury może nastąpić w sytuacjach zgodnego oświadczenia wszystkich podmiotów uczestniczących w procedurze o zaistnieniu okoliczności uzasadniających jej zakończenie.

 

Zadania służb uprawnionych do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” w § 11 – 15 wymienia zadania poszczególnych służb.

Pomoc społeczna

1.      Diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2.      Udziela kompleksowych informacji o:

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b)    formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

c)  możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

d)  organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

e)  zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

f) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Policja

1.    Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy;

2.    Organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3.        Podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;

4. Przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie,  że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;

5.        Przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;

6.      Podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

 

Oświata

Oświata - ogół instytucji (szkoły, przedszkola, świetlice, placówki opiekuńcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), których celem jest upowszechnienie wykształcenia oraz realizowanie określonych celów wychowawczych. Instytucje te poza podstawowym zadaniem kształcenia dzieci i młodzieży m.in. zapewniają im opiekę poza rodziną oraz mając możliwości oddziaływania na rodziców wspierają prowadzone przez nich działania wychowawcze.

W ramach procedury przedstawiciel  oświaty:

1.      Udziela kompleksowych informacji o:

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b)  możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2.      Organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3.       Może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

4.       Diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

5.   Udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej  pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Służba Zdrowia

Głównym zadaniem jest ochrona zdrowia pacjenta.

W dziedzinie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, oprócz zadań podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:

1.    Rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć,

2.        Umiejętność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości jej występowania,

3.         Wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach,

4.      Poinformowanie osób doznających przemocy w rodzinie o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,

5.        W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia podczas badania popełnienia przestępstwa, np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych oparzeń, wykorzystania seksualnego – powiadomienie organów ścigania.

6.          Udział w procedurze odebrania dziecka przez pracownika socjalnego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka),

7.          Udział w zespołach interdyscyplinarnych  i grupach roboczych,

8.  Realizacja procedury „Niebieskie Karty”. Pracownikiem ochrony zdrowia uprawnionym do realizacji procedury jest osoba, wykonująca zawód medyczny,w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny.

9.      Działania pracownika ochrony zdrowia w ramach procedury uzależnione są od rodzaju diagnostyki oraz konieczności terapii pacjenta.

W ramach procedury przedstawiciel  ochrony zdrowia każdorazowo udziela pacjentowi, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.      Diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2.       Udziela kompleksowych informacji o:

a.    możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b.  formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3.      Organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

4.        Może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie