we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie


1.     Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.  

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone w Dz.U. nr 1529 z 2012 roku)

2.     Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego.

(tekst uwzględnia zmiany wprowadzone w Dz.U. nr 1529 z 2012 roku)

3.     Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny.

(tekst uwzględnia zmiany wprowadzone w Dz.U. nr 611 z 2012 roku)

4.     Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy.  

5.     Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych. ((tekst uwzględnia zmiany wprowadzone w Dz.U. nr 1544 z 2012 roku)

6.     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

7.     Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.  

8.     Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych                        w sprawach karnych wykonawczych.

9.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego.

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 roku       w sprawie Zespołu Monitorującego.  

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.                       w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych                  w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.  

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie procedury postepowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny.

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r.                     w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie Procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

15. Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy                           w rodzinie.

16. Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 21.12.2011 r. dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury Niebieskie Karty.

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie