we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
ISO 9001:2009


System zarządzania jakością stanowi część systemu zarządzania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku, która jest ukierunkowana na osiągnięcie wymaganej jakości udzielanych świadczeń, w tym usług, realizacji programów, projektów oraz całej  działalności.
Cele dotyczące jakości uzupełniają inne cele MOPR dotyczące:

  • realizacji polityki społecznej Gminy Miasto Włocławek,
  • rozwoju infrastruktury pomocowej i kadr pomocy społecznej zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami i trendami,
  • poszukiwania pozabudżetowych źródeł finansowania zadań pomocy,
  • aktywizacji i integracji społecznej,
  • rozwoju zawodowego pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy.


Polityka jakości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie stanowi, że wszystkie działania Ośrodka nakierowane na obsługę klientów zewnętrznych i wewnętrznych są zgodne z obowiązującymi  przepisami prawa a jakość udzielanych świadczeń spełnia ustalone standardy. Postanowiono, że systemu zarządzania jakością zostanie dostosowany do standardów międzynarodowej normy PN - EN ISO 9001:2009. Wdrażając system zarządzania jakością opracowano konieczną w tym zakresie dokumentację i dostosowano, do wymaganych standardów funkcjonujące w MOPR procedury. Procedury dotyczące spraw klientów zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR na stronie internetowej Ośrodka. Zapewnia to dostęp do informacji o naszej działalności wszystkim klientom i osobom zainteresowanym. 
Po wdrożeniu systemu, dla uzyskania zewnętrznej oceny jego funkcjonowania wybrana została organizacja certyfikująca - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie - do przeprowadzenia procesu certyfikacji.

W wyniku procesu certyfikacji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku otrzymał Certyfikat systemu zarządzania jakością nr 2161/1/2009 z dnia 03 listopada 2009 r. przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.

W dniach 29 i 20 października 2012 r. audytorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. p. Paweł Nowak i p. Rafał Kalinowski przeprowadzili w MOPR audyt odnowienia w obszarze systemu zarządzania jakością. Po ocenie wyników audytu Komitet Techniczny Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji odnowił certyfikat dla MOPR na kolejne 3 lata tj. do 6 listopada 2015 roku. Przekazanie Certyfikatu PCBC na ręce p. Dyrektor Edyty Wiśniewskiej odbyło się w trakcie uroczystego spotkania Pracowników MOPR z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Wręczenia Certyfikatu dokonali p. Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu PCBA i p. Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka.

         

I co z tego mają klienci,  podopieczni MOPR, a Włocławek?
Działanie Ośrodka na rzecz wysokiej jakości świadczeń realizowanych przez MOPR.  Poszukiwanie i wdrażanie nowych form i metod pomocy, w tym pracy socjalnej. Tworzenie programów i projektów na rzecz integracji, opieki nad dzieckiem i rodziną, pomocy osobom w sytuacji kryzysowej, poprawa obsługi klienta. Sprawnie prowadzone postępowania administracyjne przez kompetentnych pracowników. W naszym działaniu kierujemy się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. Jeżeli występuje niezadowolony klient Jego skarga, czy wniosek są rozpatrywana z całą starannością. Doskonalimy naszą pracę aby podołać oczekiwaniom naszych klientów, około 20 tysięcy Włocławian. Nasze działania wpisują się w wytyczne Unii Europejskiej, w zakresie  polityki społecznej. Jakość usług publicznych, w tym pomocy społecznej, wpisuje się w jakość życia publicznego i dotyczy społeczeństwa w całości. Warto pamiętać o tym wówczas nie budują się podziały.
 
ISO to…
ISO (International Organization for Standardization) - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna - jest ogólnoświatową federacją krajowych jednostek normalizacyjnych - ustalającą normy międzynarodowe (publikacja normy wymaga akceptacji co najmniej 75 % organizacji członkowskich biorących udział w głosowaniu)projekty norm są przesyłane organizacjom członkowski. Normy serii ISO 9000, w tym ISO 9001 dotyczą systemów zarządzania jakością. Normy wprowadzone w Polsce oznakowane są PN. Standardy przyjęte w systemie zarządzania jakością w MOPR wytycza norma PN - EN ISO 9001:2009.

 

W wyniku audytu zewnętrznego, przeprowadzonego w październiku 2015 roku, którego celem była ponowna ocena czy standardy w zakresie systemu zarządzania jakością są zgodne z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2009, potwierdzono, że MOPR Włocławek realizuje zadania statutowe i Politykę Jakości zachowując zgodność z wymogami.
Podczas uroczystego spotkania z okazji 25-lecia istnienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i Dnia Pracownika Socjalnego przedstawiciel organizacji certyfikującej Pan Jacek Papiński Dyrektor Regionalny PRS SA przekazał na ręce Dyrektora MOPR Pana Piotra Grudzińskiego Certyfikat systemu zarządzania jakością.
Prawidłowa realizacja zadań, zgodnie z przepisami prawa i wyznaczonymi standardami możliwa jest dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich Pracowników Ośrodka posiadających zarówno wysokie kwalifikacje jak i wielkie serce dla osób potrzebujących pomocy.
 
 

                        

MOPR aktualizuje standardy

W roku 2015 Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny wprowadził aktualizację normy ISO 9001:2009 nadając jej status EN-ISO 9001:2015. Norma wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny w roku 2016 posiada numer PN-EN ISO 9001:2015.

Audyt ponownej certyfikacji, tj. badanie funkcjonującego w MOPR systemu zarządzania jakością na zgodność ze standardami nowej normy, przeprowadzili auditorzy PRS.SA Gdańsk, z którym Ośrodek współpracuje od 2015 roku. Zakres certyfikacji objął wszystkie zadania regulaminowe MOPR. W wyniku audytu potwierdzono, że procesy zarządcze, procedury i polityka jakości, ustalone przez Dyrektora MOPR Pana Piotra Grudzińskiego, są realizowane zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi aktami normatywnymi. Duży, bezpośredni wpływ na jakość działania MOPR ma poprawa warunków funkcjonowania, w tym głównie zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi interesantów i warunków pracy w nowej siedzibie przy ul. Ogniowej 8/10.


       

 

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie