we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Aktywna Mama, aktywny Tata


Tytuł projektu: Aktywna Mama, aktywny Tata

 


Dokumenty oraz regulamin uczestnictwa w I naborze można pobrać ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: link


Dokumenty oraz regulamin uczestnictwa w II naborze:

https://www.rops.torun.pl/aktywna-mama-aktywny-tata/aktualnosci-aktywna-mama-aktywny-tata/1158-ii-nabor-do-projektu-aktywna-mama-aktywny-tata

 


 

Beneficjenci projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Partnerzy projektu:

 • Gmina Miasta Toruń / MOPR Toruń, PUP dla Miasta Torunia
 • Gmina Miasta Bydgoszcz / MOPS Bydgoszcz, PUP Bydgoszcz
 • Gmina Miasta Grudziądz / MOPR Grudziądz, PUP Grudziądz
 • Powiat Inowrocławski / PCPR Inowrocław, PUP Inowrocław
 • Powiat Włocławski / PUP Włocławek
 • Gmina Miasta Włocławek / MOPR Włocławek
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 12 922 277,50 zł

Kwota dofinansowania: 12 276 163,62 zł

Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie 300 Uczestników Projektu bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe w okresie do 30.03.2021 r.

Uczestnicy projektu: osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Oferowane formy wsparcia: Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem:

 • w żłobku;
 • w klubie dziecięcym;
 • wynagrodzenia opiekuna dziennego;
 • pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani.

Ponadto dla osób biernych zawodowo przewidziano wsparcie aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające powrót na rynek pracy w formie:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego;
 • poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkoleń zawodowych.


Uwaga!!!

Formularz rekrutacyjny oraz treść Zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie mogą ulec zmianie!!!

Proszę sprawdzać zakładkę: aktualności projektu Aktywna mama, aktywny Tata na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.


Uwaga!!!

Rodzice i opiekunowie prawni wnioskujący o dofinansowanie do opieki na dwójkę lub więcej dzieci składają tylko jeden wniosek.

Na każde dziecko można wybrać inną formę opieki.


Uwaga!!!

Rekrutacja do projektu 6 - 13 maja 2019 dla mieszkańców gminy miasta Włocławek realizowana będzie przez MOPR przy ulicy Ogniowej 8/10, a dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w pokoju 204 w godzinach 7:30 - 14:00.

 

Informacja dot. realizacji projektu partnerskiego Aktywna Mama, aktywny Tata

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana w jednym terminie dla całego województwa

Informacja o wynikach rekrutacji

Do udziału w projekcie zakwalifikowano ...

Rodzice, którzy planują umieszczenie dziecka w żłobku tworzonym przez Gminę Miasto Włocławek przy ul. Długiej nie mogą być jednocześnie uczestnikami projektu AKTYWNA MAMA, AKTYWNY TATA

Uwaga uczestnicy projektu Aktywna Mama, aktywny Tata

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ogłasza II nabór na uczestników projektu Aktywna Mama, aktywny Tata

„Twoja przyszłość zależy od Ciebie!”

Formularze rekrutacyjne do projektu Aktywna Mama, aktywny Tata

Informacja dot. II naboru na uczestników projektu Aktywna Mama, aktywny Tata

Informacja o wynikach II naboru

Uwaga !!! Dotyczy zakwalifikowania do udziału w projekcie!

Zakończono weryfikację formularzy rekrutacyjnych

Uwaga uczestnicy projektu Aktywa Mama, aktywny Tata

Refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3

Nabór uzupełniający na listę rezerwową uczestników projektu

Wyniki naboru uzupełniającego do projektu AMATpoleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie