we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Informacje dla osób niepełnosprawnychRealizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że przystąpił
do opracowywania projektu Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2023.

Przedmiotem programu jest określenie kierunków lokalnej polityki na rzecz osób niepełnosprawnych i zaplanowanie działań  umożliwiających jej skuteczną realizację.

Celem podstawowym programu jest przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych poprzez  stwarzanie warunków do możliwie pełnego i równoprawnego ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Głównymi  obszarami objętymi  planowanymi  działaniami  programu są: dostęp osób niepełnosprawnych do usług medycznych i rehabilitacyjnych, edukacja, zatrudnienie, zabezpieczenie socjalne,  dostęp do kultury sportu i rekreacji oraz kształtowanie przestrzeni publicznej pozbawionej barier informacyjnych, komunikacyjnych, architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się, sprzyjającej  integracji osób niepełnosprawnych
ze społecznością lokalną.

Zapraszamy osoby prywatne, środowiska osób niepełnosprawnych, organizacje działające na ich rzecz, instytucje pomocowe,  jednostki samorządu lokalnego i administracji publicznej, radnych miasta, instytucje usługowe oraz wszystkie inne podmioty  działające
w obszarach objętych programem do współpracy w kształtowaniu przedmiotowego  programu poprzez wnoszenie uwag, wyrażanie opinii, sugestii i składania swoich propozycji.

Korespondencję w tym zakresie prosimy przesyłać   w formie papierowej  na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku – Sekcja Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Ogniowa 8/10 oraz drogą elektroniczną na adres
m.markiewicz@archiwum.mopr.wloclawek.pl

Termin zakończenia  konsultacji społecznej w przedstawionym zakresie  ustalony został na dzień 4 września bieżącego roku.


Realizacja Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020Zmiany organizacyjne w MOPR we Włocławku

dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych

 

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że od dnia 02 stycznia 2020 roku w celu usprawnienia obsługi interesantów przez Sekcję Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych wykorzystywany jest elektroniczny system kolejkowy.

Składanie przez osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON oraz udzielanie informacji dotyczącej danego zadania odbywa się w dni robocze w godzinach pracy urzędu. na dużej sali przyjęć (parter) w Punkcie przyjęć interesantów – stanowisko nr 7 i nr 8, w tym celu należy pobrać bilet z biletomatu znajdującego się przy wejściu na salę przyjęć.

Ponadto informujemy, że w związku  z przystąpieniem przez Gminę Miasto Włocławek
do SOW – (System Obsługi Wsparcia), finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  –  osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych od dnia 01.01.2020r. mogą składać wnioski
za pośrednictwem portalu PFRON – Systemu Obsługi Wniosków - https://sow.pfron.org.pl/,

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia  warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
– (https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY&feature=youtu.be)

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku -(https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator)

Wnioski za pośrednictwem Systemu SOW można składać również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Wnioski o dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można składać także listownie na adres siedziby realizatora: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Ogniowa 8/10, 87- 800 Włocławek.

 

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu listopad 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku,
przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17
.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcieliby uzyskać informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać, do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną

OLIGO

18.11.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

20.11.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

25.11.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

Polski Związek Niewidomych

27.11.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

 

Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019


Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu październik 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób MOPR
we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17
.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcieliby uzyskać informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać, do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

 1. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego:
09.10.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

2. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”:
14.10.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO:
21.10.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

4. Fundacja Caietanus:
24.10.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Polski Związek Niewidomych:
30.10.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, informuje że w związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Włocławek do SOW – (System Obsługi Wsparcia), finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na I semestr
w roku akademickim/szkolnym 2019/2020 w ramach programu „Aktywny Samorząd” będą mogły składać wnioski:

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,
  przy ul. Ogniowej 8/10, pok. 16,
 • bądź listownie na adres siedziby realizatora: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
  ul. Ogniowa 8/10, 87- 800 Włocławek.

Modyfikacje dokumentu z dnia 17 lipca 2019 roku pn. ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku, obejmują możliwość zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w Module II, na pokrycie innych kosztów kształcenia –
o 800 zł, z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków oraz trwającymi pracami wdrożeniowymi systemu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w najbliższym czasie przekaże informacje o dostępności druków wniosków oraz terminie uruchomienia naboru wniosków w wersji elektronicznej.


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON

DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

 

OBOWIĄZUJE OD 01.09.2019r. DO 30.11.2019r.

 

II kwartał – 2019 r. – 4839,24 zł

/przeciętne wynagrodzenie w kwartale/

 

Wspólne gospodarstwo -50% - 2.420 zł

Osoba samotna – 65% - 3.145 zł

 

Kwota dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
ze środków PFRON

30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,

1 452,00 złotych

27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

1 307,00 złotych

25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

1 210,00 złotych

20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

968,00 złotych

20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

968,00 złotych

 

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu wrzesień 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17
.

 Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcieliby uzyskać informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia
i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać, do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

1. Polski Związek Niewidomych

 • 04.09.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

2. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

 • 09.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • 16.09.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

4. Fundacja Caietanus

 • 09.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • 25.09.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu sierpniu 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcieliby uzyskać informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać, do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

1. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
•    21.08.2019r. godz.: 13:00 – 14:00
2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO
•    26.08.2019r. godz.: 11:00 – 12:00
3. Fundacja Caietanus
•    29.08.2019r. godz.: 13:00 – 14:00Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu lipcu 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcieliby uzyskać informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia
i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać, do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

 • Polski Związek Niewidomych 

03.07.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

08.07.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

 • Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

17.07.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

 • Fundacja Caietanus

25.07.2019r. godz.: 13:00 – 14:00Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku uprzejmie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugą turę naboru wystąpień samorządów powiatowych
o przyznanie środków na realizację programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego
(tj. od  dnia 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.).

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności
i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ
  i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Treść programu, procedury jego realizacji oraz druk wniosku dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce:
O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Informujemy, iż podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać wnioski
o dofinansowanie w ramach ww. programu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w terminie
do dnia 17 czerwca 2019 r.


Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu czerwcu 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcieliby uzyskać informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać, do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

1. Polski Związek Niewidomych 

05.06.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

2. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

12.06.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

17.06.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

4. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

24.06.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Fundacja Caietanus

27.06.2019r. godz.: 13:00 – 14:00Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu maju 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17 w niżej podanych terminach:

1. Polski Związek Niewidomych

 • 08.05.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • 13.05.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

3. Fundacja Caietanus

 • 16.05.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • 22.05.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

 • 27.05.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu kwietniu 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17 w niżej podanych terminach:

Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • 03.04.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • 08.04.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

Polski Związek Niewidomych

 • 10.04.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

Fundacja Caietanus

 • 25.04.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

 • 29.04.2019r. godz.: 13:00 – 14:00


„Aktywny samorząd” w roku 2019

W dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument
pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

W roku 2019 realizowane będą następujące moduły, obszary i zadania programu:

Moduł I

·         Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

·         Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

·         Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy
co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego
do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
i posiadających zgodę lekarz specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

·         Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

·         w szkole policealnej,

·         w kolegium,

·         w szkole wyższej - studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe
lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym)
lub niestacjonarnym ( wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także osób, które przewód doktorski otworzyły
poza studiami doktoranckimi.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w roku 2019

Termin

Opis

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków (Moduł II) o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

31.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary A – D)

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków (Moduł II) o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

 

Przedmiotowe wnioski dostępne będą na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (www.bip.archiwum.mopr.wloclawek.pl  - zakładka Karty usług) oraz w siedzibie MOPR przy ul.  Ogniowej 8 / 10 w Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych  (parter, pokój nr 16).   

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu udzielane są bezpośrednio w Sekcji Rehabilitacji  Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – pokój nr 16 oraz pod numerem telefonu 54/423-23-72.

 


Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu marcu 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku,
przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17
w niżej podanych terminach:

1. Polski Związek Niewidomych

-06.03.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

-11.03.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

3. Fundacja Caietanus

-21.03.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

-25.03.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

-27.03.2019r. godz.: 13:00 – 14:00


 

Spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych z pracownikami
Punktu Informacji Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku!!!

 W dniu 19.02.2019r. o godz. 13:00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
we Włocławku, przy ulicy Żabiej 12a (w sali konferencyjnej) odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz członków rodzin (mieszkańców Miasta Włocławek) z pracownikami Punktu Informacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w celu omówienia warunków uzyskania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat organizowanego spotkania można uzyskać w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, pokój nr 17,
tel. (54) 423 23 74. Indywidualne zapytania można kierować także drogą mailową na
adres: niepełnosprawni@archiwum.mopr.wloclawek.pl

Budynek Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Sporządziła: Marta Kujawa - Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych

 

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu lutym 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury
w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17

w niżej podanych terminach:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

-04.02.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

2. Polski Związek Niewidomych

-06.02.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

3. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

-20.02.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Fundacja Caietanus

-21.02.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

-25.02.2019r. godz.: 13:00 – 14:00 

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu styczeń 2019r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać  - do zgłaszania się w niżej podanych terminach: 


1. Fundacja Caietanus

 • 10.01.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • 14.01.2019r. godz.: 11:00 – 12:00

 

3. Polski Związek Niewidomych  

 • 16.01.2019r. godz.: 12:00 – 13:00

 

4. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

 •          28.01.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

5. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • 30.01.2019r. godz.: 13:00 – 14:00

 

---------------------------------------------------------------------------

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu grudniu 2018r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku,
przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać  - do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • ·         05.12.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • ·         10.12.2018r. godz.: 11:00 – 12:00
Polski Związek Niewidomych
 • ·         12.12.2018r. godz.: 12:00 – 13:00
Fundacja Caietanus
 • ·         13.12.2018r. godz.: 13:00 – 14:00


 

Komunikat

w sprawie realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

 

W związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku uprzejmie przypomina, że termin naboru wniosków o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
dofinansowanie zajęć klubowych w kolejnym roku realizacyjnym tj. w roku 2019 (okres realizacji: 1 luty 2019 – 31 styczeń 2020) upływa z dniem 23 listopada 2018 r.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności
i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Informujemy, że przedmiotowe wnioski są dostępne na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji programu udzielane są bezpośrednio
w siedzibie MOPR we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10 (Sekcja Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych) pokój nr 11, lub pod nr tel. 54 423 23 88.

Sporządziła: Anna Nowak - specjalista

 


Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu listopad 2018r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać - do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

1. Polski Związek Niewidomych

 • 07.11.2018r. godz.: 12:00 – 13:00

2. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych EUROINTEGRACJA

 • 13.11.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

3. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • 14.11.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • 19.11.2018r. godz.: 11:00 – 12:00

5. Fundacja Caietanus

 • 22.11.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

 

 

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu październik 2018r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać - do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „OLIGO”

01.10.2018r. godz.: 11:00 – 12:00

15.10.2018r. godz.: 11:00 – 12:00

2. Polski Związek Niewidomych

03.10.2018r. godz.: 12:00 – 13:00

17.10.2018r. godz.: 12:00 – 13:00

3. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

08.10.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

22.10.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

17.10.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

24.10.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

Ponadto informujemy, że od października 2018r. w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17 – dyżur będzie pełnił przedstawiciel Fundacji Caietanus.Głównymi celami tej Fundacji jest: podnoszenie aktywności zawodowej i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z innymi dysfunkcjami
i zaburzeniami, aktywizacja zawodowa różnych środowisk, pośrednictwo zatrudnienia i promocja przedsiębiorczości, organizowanie doradztwa zawodowego i innych form pomocy społecznej, promocja
i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna w obszarach: ochrony i promocji zdrowia: nauka, edukacji, oświaty i wychowania, sport, turystyka, kultura.

11.10.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

25.10.2018r. godz.: 13:00 – 14:00Spotkanie dla osób niepełnosprawnych z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w dniu 27.09.2018r. o godz. 11:00
w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku, przy  ulicy Łęgskiej 20 (w sali konferencyjnej ZAZ - parter) odbędzie się spotkanie osób niepełnosprawnych ich opiekunów oraz członków rodzin (mieszkańców Miasta Włocławek) z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia w celu przedstawienia z jakich dofinansowań mogą skorzystać osoby niepełnosprawne przy udziale środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat organizowanego spotkania można uzyskać w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, tel. (54) 423 23 74,
e-mail: niepełnosprawni@archiwum.mopr.wloclawek.pl

Budynek Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

 


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON

DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

 

OBOWIĄZUJE OD 01.09.2018r. DO 30.11.2018r.

 

II kwartał – 2018 r. –   4521,08 zł

/ przeciętne wynagrodzenie w kwartale/

 

Wspólne gospodarstwo -50% -  2.261 zł

Osoba samotna – 65%  -  2.939 zł

 

 

Kwota dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

ze środków PFRON

 

30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,

 

 

 

1 356,00 złotych

   27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

1 221,00 złotych

  25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby      niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

1 130,00 złotych

20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby   niepełnosprawnej,

 

904,00 złotych

20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

 

904,00 złotych


Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu wrześniu 2018r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku,  przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać  - do zgłaszania się w niżej podanych terminach: 

1. Polski Związek Niewidomych  

 • 05.09.2018r. godz.: 12:00 – 13:00
 • 19.09.2018r. godz.: 12:00 – 13:00

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „OLIGO”

 • 10.09.2018r. godz.: 11:00 – 12:00
 • 17.09.2018r. godz.: 11:00 – 12:00

3. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA

 • 10.09.2018r. godz.: 13:00 – 14:00
 • 24.09.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • 12.09.2018r. godz.: 13:00 – 14:00
 • 19.09.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

 


---------------------------------------------------------

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych !!!!!

       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w dniu 28.08.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku, przy  ulicy Łęgskiej 20 (w sali konferencyjnej ZAZ - parter) odbędzie się spotkanie osób niepełnosprawnych (mieszkańców Miasta Włocławek), ich opiekunów, członków rodzin z przedstawicielami Urzędu Skarbowego we Włocławku w zakresie przysługujących im ulg podatkowych oraz zasad odliczania tych ulg w rocznym zeznaniu podatkowym.

       Szczegółowe informacje na temat organizowanego spotkania można uzyskać  w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, tel. (54) 423 23 74, e-mail: niepełnosprawni@archiwum.mopr.wloclawek.pl

       Budynek Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

--------------------------------------------------------

Informacja

Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych

w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu sierpniu 2018r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku,  przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

 

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „OLIGO” – Stowarzyszenie  powstało z myślą o dzieciach i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinach – wszyscy potrzebują fachowej pomocy i wsparcia.  Prowadzone przez Stowarzyszenie działania mają na celu wypełnienie luki w zakresie opieki  i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie – skierowane są na stworzenie warunków do systematycznej pracy  z osobami upośledzonymi umysłowo, z udziałem fachowej kadry specjalistów, przy współudziale i wsparciu rodziców oraz opiekunów  -  http://oligo.wloclawek.pl/o-nas

 • 06.08.2018r. godz.: 14:00 – 15:00
 • 20.08.2018r. godz.: 14:00 – 15:00

2. Polski Związek Niewidomych - samorządowa organizacja członkowska powołana, zarządzana oraz działająca na rzecz osób niewidomych i słabo widzących. Niesie wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom. Prowadzi działalność doradczą, rehabilitacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną.

 • 08.08.2018r. godz.: 12:00 – 13:00
 • 22.08.2018r. godz.: 12:00 – 13:00

3. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA” - głównym celem, jakim zajmuje się Stowarzyszenie jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom  -  http://eu-wsn.wloclawek.pl

 • 13.08.2018r. godz.: 13:00 – 14:00
 • 27.08.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - jest organizacją obywateli polskich  ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół mającą na celu m.in. poprawę warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym w kraju.

 • 22.08.2018r. godz.: 13:00 – 14:00
 • 29.08.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

Powyższe działania mają na celu zwiększenie dostępności usług informacyjnych świadczonych przez MOPR we Włocławku oraz rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Opracowała: Marta Kujawa