we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

 

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowany
ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Na realizację w/w Programu w 2020 roku zostały pozyskane środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego w łącznej kwocie 210 880,00 zł. Wkład własny Gminy Miasto Włocławek stanowi kwota: 52 720,00 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.                 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2.                 osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin
lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad  dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Program realizowany jest w trzech formach:

1.     świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a)                miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;

2.     świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

a)                w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody;

3.     świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny
lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego)
oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji i dietetyki.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

W roku 2020 ustala się następujące limity:

1)              limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

2)              limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;

 

3)           limit 40 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego)
oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki
.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Okres realizacji wyżej wymienionego Programu trwa do 31 grudnia 2020 roku.

Dokumenty dotyczące wnioskowania o przyznanie wyżej wymienionej pomocy można pobrać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10 lub ze strony internetowej: 
www.archiwum.mopr.wloclawek.pl.

Komórką odpowiedzialną za wydawanie i przyjmowanie wniosków jest Centrum Informacji
i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać w Centrum Informacji
i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, tel.: 54 423 23 74, e-mail: 
niepelnosprawni@archiwum.mopr.wloclawek.pl.

Dokumenty do pobrania:

1.     Karta zgłoszenia do Programu.

2.     Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

3.     Ocena potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem skali FIM.

4.     Deklaracja udziału w Programie.

5.     Klauzula informacyjna.

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie