we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Projekt - Aktywność to przyszłość


 

 

 AKTYWNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ

 

projekt partnerski realizowany przez

Gminę Miasto Włocławek / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia – 60 osób z terenu Włocławka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej w okresie od października 2018r. do września 2020r. 

 

Odbiorcy projektu

Projekt sterowny jest 60 osób (40K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), mieszkańców miasta Włocławka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, w tym:

  • 30 osób bezrobotnych (20K, 10M), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • 30 osób niepełnosprawnych (20K, 10M), posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie potwierdzające stan zdrowia wydany przez lekarza

 

Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach:

1.    I edycja – 30 osób (3 grupy x 10 osób) w okresie od listopada 2018r. – września 2019r.

2.    II edycja – 30 osób (3 grupy x 10 osób) w okresie od listopada 2019r. – września 2020r.

 

W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące formy wsparcia:

 

  • o charakterze społecznym – dla 60 uczestników projektu (I edycja – 30 os., II edycja – 30 os.)

1.    Indywidualna Ścieżka Reintegracji (IŚR)

2.    Grupy samopomocowe

3.    Grupowe warsztaty psychologiczne

4.    Indywidualne poradnictwo psychologiczne

5.    Grupowe warsztaty z zakresu zdrowia, rodziny i pierwszej pomocy

6.    Animacja lokalna

 

  • o charakterze zawodowym – dla 30 osób niepełnosprawnych (I edycja – 15 os., II edycja – 15 os.)

1.    Grupowe doradztwo zawodowe

2.    Pośrednictwo pracy

3.    Szkolenia zawodowe

4.    Staże zawodowe (4 miesiące)

 

W ramach projektu zaplanowano wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych – 60 osób

 

Zakładanym efektem realizacji projektu będzie:

-   liczba osób objętych wsparciem w programie – 60 osób

-   liczba osób z niepełnosprawnościami objętych  wsparciem w programie – 30 osób

-   liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 10 osób

-   liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12 osób

-   liczba osób objętych działaniami o charakterze środowiskowym – 60 osób

-   efektywność społeczna – 21 osób (35%), które skorzystają z usług aktywnej integracji  o charakterze społecznym lub edukacyjnym dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej lub podejmie dalszą aktywizację społeczną.

-   efektywność zatrudnieniowa – 7 osób (11,66%), które skorzystają z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym  po zakończeniu udziału w projekcie podejmie zatrudnienie.

 

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Klub Integracji Społecznej, ul. Okrzei 61
pok. nr 1 oraz nr  5
tel.: 54 411 04 37

kis@archiwum.mopr.wloclawek.pl

 

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 719 840,00 zł
Kwota dofinansowania: 611 864,00 zł
Wkład własny: 107 976,00 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasto Włocławek

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie „AKTYWNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ”

Formularz rekrutacyjny do projektu „AKTYWNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ”

 Działania w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ – II edycja”

Działania w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ – II edycja”

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie