we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Działania w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ – I edycja”


Projekt „Aktywność to przyszłość” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie: 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

W październiku 2018r. odbyła się rekrutacja do  projektu „Aktywność to przyszłość” – I edycja. Odbiorcami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), mieszkańcy miasta Włocławka, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, doświadczające wielokrotnego wykluczenia.

Do I edycji projektu przystąpiło:
  • 15 osób bezrobotnych (10K, 5M), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • 15 osób niepełnosprawnych (10K, 5M), posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie potwierdzające stan zdrowia wydany przez lekarza

W październiku 2018r. uczestnicy projektu zostali objęci pierwszym etapem działań – Indywidualną Ścieżką Reintegracji – diagnozą kompetencji społecznych opracowaną przez psychologa oraz Indywidualnym Planem Działania opracowanym przez doradcę zawodowego. Głównym założeniem IŚR było określenie u uczestników projektu możliwości, umiejętności, predyspozycji, preferencji i potrzeb. IŚR stanowiło podstawę zapisu kontraktu socjalnego pomiędzy uczestnikiem a MOPR.

W listopadzie 2018r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „Aktywność to przyszłość” – I edycja. Uczestnicy wzięli udział w następujących formach wsparcia: grupowe poradnictwo psychologiczne, indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupa samopomocowa oraz animacja lokalna.

W trakcie grupowego poradnictwa psychologiczne uczestnicy zostali zapoznani jak budować poprawne relacje społeczne, nabyli wiedzę o technikach asertywności i sposobach radzenia sobie ze stresem, zarówno w relacjach interpersonalnych, jak i na rynku pracy. Uczestnicy zdobyli wiedzę o konfliktach, negocjacjach i mediacjach oraz  pełnieniu podstawowych ról społecznych.

W trakcie indywidualnego poradnictwa psychologicznego uczestnicy projektu uzyskują profesjonalną pomoc w radzeniu sobie z problemami, które doświadczają na co dzień. Konsultacje z psychologiem przyczyniają się do lepszego zrozumienia problemu, określenia motywacji do zmian oraz określenia możliwych sposobów postępowania dla przezwyciężenia przeżywanych trudności.

W ramach grupy samopomocowej uczestnicy projektu omawiają ważne dla ich społecznego funkcjonowania tematy, wymieniają doświadczenia i informacje, uzyskują wzajemne wsparcie.

Uczestnicy projektu wzięli udział w 3 inicjatywach integracyjnych prowadzonych przez animatorów lokalnych -  Wieczorze Andrzejkowych Tradycji (listopad 2018r.), Organizacji Wigilii (grudzień 2018r.) oraz warsztatach kreatywnych – Qullingu (styczeń 2019r.). Inicjatywy te mają na celu promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację beneficjentów i ich rodzin wokół pracy na rzecz środowiska lokalnego.

W lutym 2019r. uczestnicy projektu wezmą udział w grupowych warsztatach z zakresu zdrowia rodziny i pierwszej pomocy. Również od lutego 2019r. do uczestników projektu (osób niepełnosprawnych) zostaną skierowane następujące formy wsparcia: grupowe doradztwo zawodowe oraz wsparcie w formie usług pośrednictwa pracy.

Uczestnikom projektu zapewniono materiały piśmiennicze, poczęstunek podczas udziału w zajęciach oraz wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych. 

Opracowała:
Jolanta Słupczyńska
Asystent Koordynatora Projektu

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie