we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji wyżej wymienionego programu trwa do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy
w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki
nad tym osobami.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

a)     konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

b)    konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pierwszeństwo w skorzystaniu z usług opieki wytchnieniowej będą miały dzieci niepełnosprawne
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

 Program realizowany jest w trzech Modułach:

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego
do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w tym samym czasie w:

a)     miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych,
w ramach pobytu całodobowego:

a)     w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,

MODUŁ III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny
lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji
i dietetyki.

W 2019 roku został ustalony limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach, o których mowa w Module I i III, dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna.

Dokumenty dotyczące wnioskowania o przyznanie wyżej wymienionej pomocy można pobrać
w Sekcji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,
ul. Ogniowa 8/10, pok. nr 17 lub ze strony internetowej: www.archiwum.mopr.wloclawek.pl.

Szczegółowe informację na temat realizacji programu można uzyskać w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10,
tel.: 54 423 23 74, e-mail:
niepelnosprawni@archiwum.mopr.wloclawek.pl.

do pobrania:

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie