we Włocławku


KLUB WOLONTARIATU


POMOC ŻYWNOŚCIOWA
    Witamy na naszej stronie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

 

ogłasza nabór na uczestników projektu

Aktywna Mama, aktywny Tata

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, realizowanego w partnerstwie z Partnerem wiodącym -  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r. Wartość projektu zgodnie z zawartą Umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” dla MOPR Włocławek wynosi 1 070 000,00 zł.

 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w siedzibie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,

przy ul. Ogniowej 8/10 w pokoju nr 204, w godzinach 7.30-14.00 od

9  do 20 stycznia 2020 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są przed złożeniem formularza rekrutacyjnego do szczegółowego zapoznania się z obowiązującymi

Zasadami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie!

 

W ramach projektu oferujemy refundację kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, w następujących formach:

a)      pobytu dziecka w żłobku: do wysokości 800 zł miesięcznie, do 12 m - cy i nie dłużej niż do 31.03.2021 r.(w tym wpisowe za bieżący rok szkolny, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce, w ramach projektu);

b)      pobytu dziecka w klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego: do wysokości 600 zł miesięcznie do 12 m-cy i nie dłużej niż do 31.03.2021 r.;

c)      wynagrodzenia niani: do wysokości 800 zł miesięcznie do 12 m-cy i nie dłużej niż do 31.03.2021 r. (w tym składek na ubezpieczenia społeczne niani, które opłaca rodzic zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym składki na ubezpieczenie chorobowe niani, o ile rodzice zobowiązali się do opłacania tej składki). Wymagane jest zaświadczenie lekarskie dla niani o braku przeciwwskazań do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 50 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym 35 osób pracujących i 15 osób niepracujących.

Osoby niepracujące – bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - zobowiązane zostaną do skorzystania ze ścieżki aktywizacyjnej,  realizowanej przez PUP w następujących formach:

a)      Indywidualne doradztwo zawodowe;

b)      Poradnictwo zawodowe;

c)      Poradnictwo psychologiczne;

d)      Pośrednictwo pracy;

e)      Szkolenia zawodowe;

f)       Wsparcie specjalisty ds. aktywizacji.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem dla tych uczestników nastąpi od momentu podjęcia ścieżki reintegracji.

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym otrzymają refundacje po powrocie do pracy. Niezłożenie wniosku o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 2 miesięcy od podpisania umowy, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

 

Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć niezbędne oświadczenia i zaświadczenia, potwierdzające informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym. Formularze niekompletne nie będą przyjmowane.
Kolejność zgłoszeń nie będzie brana pod uwagę!

 

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Formularzu rekrutacyjnym oraz w załączonych dokumentach. Osoby, które nie zakwalifikują się na listę rankingową, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i mogą zostać zaproszone do udziału w projekcie w sytuacji rezygnacji uczestnika projektu lub decyzji o zwiększeniu liczby uczestników.

 

Obowiązujący Formularz rekrutacyjny,  wzory Oświadczeń  oraz Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, opublikowane są na stronie www.archiwum.mopr.wloclawek.pl w zakładce „Projekt - Aktywna Mama, aktywny Tata” -  http://archiwum.mopr.wloclawek.pl/?cid=2268

 

poleć artykuł wersja do druku

Galeria
Nasze oddziały
Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. (centrala): 054 423-23-00
tel./fax: 054 423-23-19

Przydatne linki
Nasi przyjaciele

Copyright C 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie